fbpx

Yleiset toimitusehdot

Nämä yleiset myyntiehdot tulevat voimaan 28. tammikuu 2021. Graphic Concrete Oy varaa oikeuden muutoksiin.

 

Yleistä

Näitä yleisiä toimitusehtoja ja myyntiehtoja (“Ehdot”) sovelletaan myyjänä toimivan Graphic Concrete Oy:n (“Myyjä”) ja ostajana toimivan asiakkaan (“Ostaja”) välillä liittyen Myyjän Tuotteiden myyntiin ja toimitukseen ellei Myyjän ja Ostajan välillä ole kirjallisesti muuta sovittu.

Nämä Ehdot syrjäyttävät kaikki Ostajan käyttämät ehdot, mukaan lukien ehdot, jotka sisältyvät Ostajan tilauslomakkeeseen tai muuhun Ostajan asiakirjaan tai kirjeenvaihtoon. Lisäksi näiden Ehtojen muuttaminen tai korvaaminen ei sido Myyjää eikä tule sopimuksen osaksi, ellei muutoksia ole kirjallisesti hyväksynyt henkilö, jolla on valtuus toimia Myyjän puolesta. Nimenomaisesti todetaan, että Myyjä ei hyväksy Ostajan käyttämiä ostoehtoja (yleiset tai erityiset) tai muita Ostajan käyttämiä ehtoja sopimussuhteen osaksi.

Näissä Ehdoissa “Tuotteilla” tarkoitetaan erityisesti Myyjän valmistamaa kalvoa, joka mahdollistaa graafisen betonin tuottamisen elementtitehtaalla, mutta myös muita Myyjän tuotteita tai palveluita. 

 

Tilaukset

Ostajan tulee tilata Tuotteet kirjallisella ostotilauksella. Tilausten hyväksyminen on kokonaisuudessaan Myyjän harkinnassa. Myyjä hyväksyy tilauksen tilausvahvistuksella (jäljempänä “Tilausvahvistus”). Jokainen tilaus jonka Myyjä on hyväksynyt, muodostaa yhdessä Tilausvahvistuksen ja näiden ehtojen kanssa laillisesti sitovan sopimuksen Myyjän ja Ostajan välille. Viitattaessa kyseiseen sopimukseen jäljempänä näissä Ehdoissa käytetään termiä “Sopimus”. 

 

Toimitusehdot, omistusoikeuden ja vaaranvastuun siirtyminen 

Ellei toisin sovita, Tuotteiden toimitusehto on DAP - Delivered at Place (Incoterms 2020). 

Ostaja vastaa kaikista tuotteen toimitukseen liittyvistä kuluista ja Graphic Concreten laskulle lisätään pakkaus ja rahtikulut. 

Tilausvahvistuksessa ilmoitetut toimitusaikaa ja toimituspäivää koskevat tiedot ovat ainoastaan arvioita, eivätkä ne sido Myyjää. 

Myyjä valitsee kuljetusmuodon ja rahdinkuljettejan, ellei osapuolten välillä toisin sovita. 

Omistusoikeus Tuotteisiin ei siirry Ostajalle ennen kuin Myyjä on saanut kauppahinnan kokonaisuudessaan, mukaan lukien kaikki kertyneet viivästyskorot, maksut ja muut mahdolliset kustannukset ja kulut. 

 

 

Toimitusehdot, omistusoikeuden ja vaaranvastuun siirtyminen

Ellei toisin sovita, Tuotteiden toimitusehto on DAP - Delivered at Place (Incoterms 2020). Ostaja vastaa kaikista tuotteen toimitukseen liittyvistä kuluista ja Graphic Concreten laskulle lisätään pakkaus ja rahtikulut. Tilausvahvistuksessa ilmoitetut toimitusaikaa ja toimituspäivää koskevat tiedot ovat ainoastaan arvioita, eivätkä ne sido Myyjää. Myyjä valitsee kuljetusmuodon ja rahdinkuljettejan, ellei osapuolten välillä toisin sovita. Omistusoikeus Tuotteisiin ei siirry Ostajalle ennen kuin Myyjä on saanut kauppahinnan kokonaisuudessaan, mukaan lukien kaikki kertyneet viivästyskorot, maksut ja muut mahdolliset kustannukset ja kulut. 


Hinnat ja maksuehdot

Ellei tilausvahvistuksessa nimenomaisesti toisin mainita, Myyjän ilmoittamat hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, ennakonpidätystä tai muita mahdollisia veroja, tullia tai maksuja, joita Tuotteista tai niiden toimittamisesta peritään.

Mikäli Tilausvahvistuksen antamisen jälkeen raaka-aineiden hinnat tai muut Tuotteen tuotantokustannukset nousevat tai Tuotteen hankinta-, tuotanto-, kuljetus- tai muut kustannukset nousevat, johtuen muutoksista valuuttakursseissa, vienti- tai tuontitulleissa, maahan vientiä tai tuontia koskevissa maksuissa tai mikäli uusia maksuja, veroja ja/tai veloituksia otetaan käyttöön tai pannaan täytäntöön Tuotteen osalta,

Myyjällä on oikeus muuttaa Tuotteen hintaa muutoksia vastaavasti.

Ellei toisin sovita, Ostajan on suoritettava maksu 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä Myyjän laskussa ilmoittamalle pankkitilille. Kaikki maksut tulee suorittaa täysimääräisesti eikä Ostajalla ole oikeutta tehdä maksuista mitään kuittauksia tai muita vähennyksiä.

Mikäli Ostajan maksusuoritus viivästyy, Myyjällä on oikeus viivästyskorkoon, jonka määrä on 11 % p.a. laskun eräpäivästä maksupäivään saakka.

 

Takuu ja myyjän vastuu 

Takuu 

Myyjä antaa Tuotteille takuun, joka on voimassa yhden (1) vuoden toimituspäivästä lukien (”Takuuaika”). Takuuaikana Myyjä voi harkintansa mukaan korjata, korvata tai vaihtaa Tuotteen, mikäli virhe johtuu viallisesta materiaalista ja/tai valmistusviasta, edellyttäen että Ostaja on asianmukaisesti noudattanut kaikkia Tuotetta koskevia ohjeita ja virhe ei ole aiheutunut Tuotteen (osittain tai kokonaan) virheellisestä käytöstä. 

TOIMITUKSEN JÄLKEEN OSTAJALLA ON VELVOLLISUUS VIIPYMÄTTÄ TARKASTAA TUOTTEET. VIRHEELLISIÄ TUOTTEITA EI SAA KÄYTTÄÄ VALMISTUSPROSESISSA. 

Vastuunrajoitus 

Myyjän vastuu Tuotteesta ja sen käytöstä rajoittuu välittömiin vahinkoihin. Myyjän velvollisuus ja Ostajan oikeus virheen oikaisuun rajoittuu Tuotteen korjauskustannuksiin tai virheellisen Tuotteen vaihtamiseen, eikä se missään tapauksessa ylitä viallisen Tuotteen myyntihintaa. 

Myyjä ei missään olosuhteissa ole vastuussa Ostajalle tai millekään muulle taholle satunnaisesta, epäsuorasta tai välillisestä vahingosta eikä rangaistusluonteisista maksuista, menetyksestä, kulusta tai kustannuksesta mukaan lukien vahingot, jotka perustuvat goodwill arvon menetykseen, kaupan tai myyntivoiton menettämiseen, viivästyksiin toimituksissa, työn keskeytymiseen tai tuotannon häiriintymiseen tai muuhun vastaavaan syyhyn ja riippumatta siitä onko vahinko aiheutunut sopimusrikkomuksesta, Tuotetta koskevien tietojen virheellisyydestä, tuottamuksesta tai muusta vastaavasta syystä. 

Myyjä ei myöskään vastaa vahingosta tai kustannuksista, joka ovat aiheutuneet virheellisen Tuotteen käyttämisestä, Tuotteen vääränlaisesta käsittelystä tai Tuotteen käyttämisestä tarkoitukseen, johon sitä ei ole tarkoitettu. 

Näiden Ehtojen mukainen takuu on annettu ainoastaan Ostajalle, eikä sitä ole lupa siirtää minkään kolmannen osapuolen hyväksi kuten Ostajan asiakkaille. Mikäli Ostaja on kuitenkin Myyjän tuotteiden jakelija, takuu on voimassa myös Tuotteen loppukäyttäjän hyväksi, jolla tarkoitetaan sitä tahoa, joka on ostanut Tuotteen suoraan jakelijalta. 

Kaikki Tuotetta koskevat reklamaatiot ja vaatimukset on lähetettävä Myyjälle viivytyksettä ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta. Reklamaatiot on tehtävä kaikissa tapauksissa Takuuajan kuluessa. Reklamaatiot tulee tehdä kirjallisesti ja reklamaation mukana tulee sisällyttää riittävät todisteet Tuotteen virheellisyydestä esimerkiksi toimittamalla näytekappaleita (soveliaasti pakattuna ja rahtimaksu maksettuna) ja valokuvia virheellisestä Tuotteesta. 

Immateriaalioikeudet 

Kaikki Myyjän Ostajalle toimittamat näytekappaleet, ohjeet, piirrustukset, mallikappaleet tai muut tekniset tallenteet ja muu tietotaito Tuotteista tai niiden tuotannosta säilyvät yksinomaisesti Myyjän omaisuutena, lukuunottamatta niitä tilanteita, joissa immateriaalioikeudet omistaa joku kolmas taho. Ilman Myyjän etukäteen antama kirjallista suostumusta Ostajalla ei ole oikeutta käyttää, kopioida, luovuttaa näitä tallenteita tai tietotaitoa tai ilmaista tietotaitoa tai muuta siihen yhteydessä olevaa teknistä tai kaupallista tietoa. 

Ostaja vastaa siitä, että kaikki sen toimittamat piirustukset ja mallit, joita käytetään Tuotteissa eivät loukkaa kenenkään kolmansien tahojen oikeuksia ja ettei niiden käyttöä ole rajoitettu niin, että se estäisi tällaisen materiaalin käyttämisen Tuotteissa. Ostajan on välittömästi ilmoitettava Myyjälle, mikäli hän saa tietoonsa tällaisen potentiaalisen oikeuden loukkauksen tai käyttörajoituksen. Ostaja vastaa kaikkissa tapauksissa siitä, ettei Myyjälle aiheudu vahinkoa, kustannuksia tai muitakaan menetyksiä sen johdosta, että, joku kolmas osapuoli esittää Myyjää kohtaan vaatimuksista siitä, että Ostajan toimittamat piirustukset tai mallit loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai niihin kohdistuu edellämainittuja rajoituksia. 

Ylivoimainen este 

Myyjä ei vastaa Ostajalle miltään osin vahingoista, kustannuksista, kuluista, viivästyksistä, rajoituksista, toimitushäiriöistä tai täyttymättä jääneistä sopimusvelvoitteista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä kuten mm. laista tai asetuksista, hallinnollisista toimenpiteistä, luonnon katastrofeista, sodasta, terrorismista, mellakasta, sabotaasista, onnettomuudesta, epidemiasta, lakosta, työsulusta, hidastuslakosta, valuuttarajoituksista ja vienti- tai tuontikielloista aiheutuvista ongelmista, vaikeuksista työvoiman, raaka-aineiden ja kuljetusvälineiden saannissa, koneiston tai sen tärkeän osan rikkoutumisesta, hätäkorjauksesta tai huollosta, puutteissa julkisten palvelujen saannissa sekä toimituksien viivästyksistä tai virheellisyyksistä tuotteissa, jotka on toimitettu urakoitsijoiden tai alihankkijoiden taholta. 

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki 

Näihin Ehtoihin ja kaikkiin toimitukseen liittyviin seikkoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. YK:n kansainvälistä kauppalakia ei sovelleta sopimukseen. 

Kaikki Sopimuksesta tai Tuotteen toimittamisesta aiheutuvat tai niistä johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa, ensimmäisenä oikeusasteena. Tämä oikeuspaikkalauseke on voimassa ainoastaan Myyjän hyväksi eikä mikään estä Myyjää aloittamasta oikeudellista prosessia Ostajaa vastaan missä tahansa muussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

 

Graphic Concrete Ltd
Itälahdenkatu 18 C, 5 fl. FI-00210 Helsinki
Tel:+358 (0)40 167 7805
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.graphicconcrete.com

Sign up with your email address to receive news and updates.